უპირატესობა შედეგია ცოდნისა

სერვისები

წლიური აღრიცხვა

საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზაციის უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვის რეგისტრების დროული წარმოება; ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვის რეგისტრების წარმოება და თავისდროულ გაფორმებასა და მომხდარი ოპერაციების კანონიერებაზე წინასწარი კონტროლის განხორციელება; კონტროლის დაწესება სახსრების ეკონომიურად ხარჯვაზე და მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე (ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯთა ნუსხის შესაბამისად დადგენილი წესით მათში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით)

სრულად

სტრუქტურა

გამოვიდა მორიგი №2(73)               გამოვიდა მორიგი №4(292)
             
"ბიზნესი და მენეჯმენტი"               "აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები"
                 

               

სიახლეები