უპირატესობა შედეგია ცოდნისა

შპს აუდიტური კონცერნი ცოდნისა"- მომსახურებათა ჩამონათვალი

კომპანია სთავაზობს დამკვეთებს აუდიტორული, საკონსულტაციო და ბუღალტრული მომსახურების ფართო სპექტრს:

- წლიური ფინანსური ანგარიშგების სავალდებულო და საინიციატივო აუდიტი IFRS მიხედვით (სრული ფასს-ები, მსს ფასს);

- ყოველწლიური და ყოველთვიური საგადასახადო აუდიტი;

- ყოველთვიური საგადასახადო და საბუღალტრო კონსალტინგი;

- სრული ბუღალტრული მომსახურება (მ.შ., დამკვეთის ადგილზე მომსახურებით);

- ფინანსური მენეჯმენტის მომსახურება;

- ფინანსური ანგარიშგების შედგენა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS)
   შესაბამისად (სრული ფასს-ები, მსს ფასს);

- ბუღალტრული აღრიცხვის კომპიუტერიზაცია;

- ინვენტარიზაციების ჩატარება;

- სააბონენტო საკონსულტაციო მომსახურება „ცხელი ხაზი";

- წერილობითი  კონსულტაციები;

- იურიდიული მომსახურება;

- გამყოფი ბალანსის შედგენა საწარმოს გაყოფისას;

- საგადასახადო ან/და საბუღალტრო ექსპერტიზა.


ფუნქციონირებენ იმერეთის, აჭარის და კახეთის ფილიალები:

ქუთაისი - 595-39-30-84, 579-30-54-54;

ბათუმი - 579-31-02-02, 514-91-19-19, 595-55-87-83;

თელავი - 579-30-87-87.